Laadunvalvonta

Yrityksemme laatupolitiikka tukeutuu Finotrol Oy:n valvontaan. Henkilökunnallamme on valmius osaamisen, tilojen ja koneiden suhteen toteuttaa asiakkaiden vaatimukset. J-todistus sormijatketun rakennesahatavaran SFS-VALVONNASTA.

Lameco LHT Oy kuuluu Finotrol Oy:n laaduntarkastuksen piiriin. ja sille on myönnetty sormijatketun rakenne sahatavaran J-laatumerkin ja SFS-tarkastusmerkin käyttöoikeus.

Tuotannossa käytettävät liimat eli Collanon Purbond HB530 sekä Dynea Prefere 6000 sormijatkosliimana sekä Cascon MUF Cascomin 1240/2540 lamelliliimana ovat sekä FMPA:n (Otto-Graf-Institut) ja NTI:n (Norsk Treteknisk Institutt) hyväksymiä liimoja.

Yritys on myös lähtenyt rakentamaan ISO 9000 -laatujärjestelmää yrityksen koko toiminnan laadun jatkuvan kehityksen varmistamiseksi.

SKH - PEFC-sertifikaatti

Laatukriteerit

Lameco LHT Oy noudattaa tuotannossaan yleisesti hyväksyttyjä lamellihirren laatukriteerejä. Tuotantolinjalla työskentelevät työntekijät ovat suorittaneet sahatavaran lajittelun ja liimauksen kurssin.

Lamellihirren ominaisuudet ja sallitut viat toimitushetkellä:

Halkeamat
Näkyviin jäävissä pinnoissa sallitaan vähäisessä määrin halkeamia, joiden syvyys on enintään 1/3 hirren paksuudesta. Hirsien päissä sallitaan lyhyitä läpimeneviä halkeamia. Halkeaman leveys saa olla enintään 5 mm valmistushetken kosteudesta (15%).
 
Hyönteisvahingot
Ei sallita näkyviin jäävissä pinnoissa.

Koro ja kaarnaroso
Yksittäisiä pieniä koroja ja kaarnarosoja sallitaan.
 
Laho
Lahoa ei sallita.
 
Lyly
Sallitaan ainoastaan siinä määrin, että hirren muoto ei sen vaikutuksesta olennaisesti muutu eikä lyly haittaa lamellien liimausta.
 
Oksat
Sallitaan sahatavaran vientilajitteluohjeiden mukaisesti.
 
Oksalohkeamat
Pieniä oksalohkeamia ja kuivia oksia sallitaan vähäisessä määrin.
 
Oksanreiät
Ei sallita.
 
Pihkakolo
Pieniä pihkakoloja sallitaan.
 
Pihkapuu
Ei sallita.
 
Sinistymä
Ei saa esiintyä pintakäsittelyn jälkeen haittaavana värivikana.
 
Värivika
Ei sallita näkyviin jäävissä pinnoissa.

Liimahirren valmistus

Liimahirren valmistuksessa noudatetaan seuraavia asiakirjoja ja pätevöitysvaatimuksia Inspectan puutuotejaoston teknisen toimikunnan vahvistamien vaatimusten mukaisesti.
- EN 391, Glued laminated timber. Delamination test of glue lines,
- RT 21-10750, Sahattu ja höylätty puutavara
Lujuuslajittelu tehdään standardin SFS 5878 INSTA 142 mukaisesti.

Tätä ohjetta sovelletaan laatumerkin käyttöoikeuden omaavan laitoksen sisäisessä ja ulkoisessa laaduntarkastuksessa täydennettynä edellä luetelluilla asiakirjoilla. Lisäksi voidaan noudattaa Hirsitaloteollisuus HTT ry:n julkaisemia ohjeita niiltä osin kuin ne eivät poikkea tässä ohjeessa annetuista vaatimuksista.